Electra Zelda 3I 2020 Hybrid Bike – White

SKU: SC-19508185778